ข้อตกลงการใช้งาน

    เงื่อนไขของสมาชิกดิโอโร่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด  ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกดิโอโร่ กับบริษัทซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านหมายเลขสมาชิกหรือช่องทางอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อตกลงการให้บริการมีดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม
    1.1 สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกดิโอโร่
    1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    1.3 D’Oro Membership Program หมายความว่า ระบบสมาชิกดิโอโร่

2. การเป็นสมาชิก
    ลูกค้าซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
    2.1 ทางเว็บไซต์ https://www.d-oro.coffee/ 
    2.2 ทางหน้าร้านดิโอโร่
    2.3 ทางรหัสคิวอาร์ หรือ คิวอาร์โค้ด ท้ายใบเสร็จรับเงินดิโอโร่

3. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
    3.1 การเก็บรวบรวม
          สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิก ที่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทโดยได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ https://www.d-oro.coffee/
    3.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          สมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
          (1) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม
          (2) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล
    โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
    3.3 การเปิดเผยข้อมูล
          สมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจทำการเปิดเผยและหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ บริษัทในกลุ่มของบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด เช่น บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด, บริษัท โกลเด้นครีม แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท คาร่าเบเกอรี่ จำกัด, บริษัท วีว่าเซสท์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
    3.4 การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
         1) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft copy
         2) สถานที่จัดเก็บ Cloud ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
         3) ระยะเวลาในการจัดเก็บ สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
         4) เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ บริษัทไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลของสมาชิกอีกต่อไปโดยบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลนั้นด้วยวิธีการทำลาย Soft copy และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

    3.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         1) สมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้
         2) สมาชิกมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการการเป็นสมาชิก หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
         3) สมาชิกมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
         4) สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้
         สมาชิกสามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล ขอแก้ไข และข้อร้องเรียน หรือคำร้องขออื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมาได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร (02) 876-1213 ต่อ 103 หรือส่งอีเมลมาที่ customerservice@d-oro.coffee
    3.6 ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
          สมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิกและไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ แต่ยังสามารถใช้บริการของร้านดิโอโร่ได้ตามปกติ

4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
    สมาชิกทราบว่า
    4.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกดิโอโร่ได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
    4.2 กรณีที่สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 10-19 ปี บริษัทมีสิทธิขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ลงนามหรือแสดงความยินยอมในหนังสือยินยอมการสมัครสมาชิกดิโอโร่เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกหรือเพื่อคงสถานะการเป็นสมาชิกไว้ได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารดังกล่าว แล้วสมาชิกหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมัครหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกตลอดจนสิทธิต่างๆของท่าน รวมถึงแต้มหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการเป็นสมาชิก
    4.3 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิกดิโอโร่ด้วยตนเอง
    4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
    4.5 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น

5. สิทธิประโยชน์
    สมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการส่งเสริมการขายสินค้าแต่ละประเภท และหรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

6. การคืนสินค้าพรีเมียม และหรือแต้มสะสม
    6.1 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกคืนสินค้า (รวมถึงเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และสินค้าพรีเมียม) สมาชิกต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งสินค้าพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนสินค้าพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของสินค้าพรีเมียมแทน
    6.2 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกใช้แต้มสะสมของสมาชิกเพื่อแลกเป็นเครื่องดื่มและหรือเบเกอรี่ฟรี ที่ร้านดิโอโร่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าที่ได้จากการแลกแต้มสะสมในครั้งดังกล่าว
    เว้นแต่ สินค้าเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากกระบวนการผลิต สมาชิกจะสามารถเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวได้ โดยสมาชิกจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นสินค้าในครั้งดังกล่าวคืนทุกกรณี

7. การสะสมยอดซื้อและแต้มจากการชำระค่าสินค้าและหรือบริการ
    7.1 สมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมยอดซื้อและแต้มจากการชำระค่าสินค้าและหรือบริการ สมาชิกต้องแสดงความเป็นสมาชิกทุกครั้งโดยการกดรหัสสมาชิก ณ จุดขาย ก่อนการชำระเงิน            หากพนักงานมีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกแล้ว โดยที่สมาชิกมิได้แสดงความเป็นสมาชิกก่อนการชำระเงิน สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นเพื่อการสะสมยอดซื้อและแต้มอีกครั้งได้
    7.2 สมาชิกจะได้รับแต้มสะสม 1 คะแนน
          เมื่อซื้อเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ทุกๆ 1 แก้ว (ยกเว้นเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้บรรจุขวด) หรือ เมื่อซื้อเบเกอรี่หรือสินค้าอื่นๆ ครบทุกๆ 100.-บาท (ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด)
    7.3 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและหรือบริการเป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายสินค้าแต่ละประเภท และหรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
    7.4 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า การซื้อสินค้าโปรโมชั่นหรือลดราคาจะไม่สามารถสะสมแต้มผ่านระบบสมาชิกดิโอโร่ได้
    7.5 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า การซื้อสินค้าผ่านบริการเดลิเวอรี่จะไม่สามารถสะสมแต้มผ่านระบบสมาชิกดิโอโร่ได้
    7.6 แต้มสะสม 10 คะแนน สามารถนำมาแลกเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นชนิดใดก็ได้จำนวน 1 แก้ว ยกเว้นเมนูเครื่องดื่มใหม่และ/หรือเครื่องดื่มพิเศษตามเทศกาล
    7.7 แต้มสะสม 15 คะแนน สามารถนำมาแลกเครื่องดื่มปั่นชนิดใดก็ได้จำนวน 1 แก้ว ยกเว้นเมนูเครื่องดื่มใหม่และ/หรือเครื่องดื่มพิเศษตามเทศกาล
          More Point More Joy หมายถึง แต้มสะสมสำหรับสมาชิกดิโอโร่

8. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์
    สมาชิกตกลงและยอมรับว่า ก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท สมาชิกจะต้องแสดงความเป็นสมาชิกโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ที่ยืนยันตัวตนของสมาชิกซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ พร้อมทั้งกดรหัสสมาชิก ณ จุดขาย
    ทั้งนี้ หากสมาชิกได้มีการแสดงความเป็นสมาชิกหลังจากที่ธุรกรรมใด ๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว สมาชิกยินยอมที่จะ สละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

9.อายุการเป็นสมาชิกดิโอโร่
   สถานภาพการเป็นสมาชิกดิโอโร่จะสิ้นสุดลง เมื่อสมาชิกไม่มีการซื้อสินค้าที่ร้านดิโอโร่ เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป นับแต่การซื้อสินค้าครั้งสุดท้าย
   สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ ณ จุดขาย หรือ ท้ายใบเสร็จรับเงิน 
   หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
   Call center โทร (02) 876-1213 ต่อ 103
   Email : customerservice@d-oro.coffee

10. ระดับของสมาชิกดิโอโร
      10.1 ระดับของสมาชิกดิโอโร่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้
              1) ระดับ D’Member    สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี ตั้งแต่ 0 - 6,999.-บาท
              2) ระดับ D’Family      สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี ตั้งแต่ 7,000 - 19,999.-บาท
              3) ระดับ D’VIP          สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี ตั้งแต่ 20,000.- บาทขึ้นไป
             ยอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี  หมายถึง ยอดใช้จ่ายสะสมของลูกค้าหลังหักส่วนลดภายในปีนั้นๆ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
      10.2 การอัพเกรดระดับสมาชิก
              สมาชิกจะได้รับการอัพเกรดระดับสมาชิกโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายสุทธิต่อปีถึงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกจะได้รับข้อความทาง SMS หรือ อีเมล ว่าสมาชิกได้รับการอัพเกรดระดับสมาชิกเป็นระดับใด และสมาชิกจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ ในวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS หรือ อีเมลดังกล่าว
      10.3 การปรับลดระดับสมาชิก
              ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หากสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปีไม่ครบตามเงื่อนใน ข้อ 10.1 สมาชิกจะถูกปรับลดระดับสมาชิกลงตามยอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปีของปีนั้นๆ                 
              เช่น ปัจจุบันสมาชิก เป็นระดับ D’Family เนื่องจากในปีที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี ตั้งแต่ 7,000 - 19,999.-บาท แต่ในปีปัจจุบันสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมสุทธิต่อปี รวมเป็นเงินจำนวน 5,000,- บาท เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม สมาชิกจะถูกปรับลดระดับสมาชิกลงเเป็นระดับ D’Member ทั้งนี้ ยังคงสภานภาพในการเป็นสมาชิกดิโอโร่อยู่

11. อายุแต้มสะสม More Point More Joy
      11.1 สมาชิกระดับ D’Member แต้มสะสมจะหมดอายุทุกๆ 2 ปี โดยระบบจะตัดแต้มสะสมใน วันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 ในปีที่คะแนนสะสมครบกำหนด เช่น หากสมาชิกได้รับแต้มสะสมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563คะแนนนั้น จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
      11.2 สมาชิกระดับ D’Family แต้มสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่ยังคงความเป็นสมาชิกระดับ D’Family
      11.3 สมาชิกระดับ D’VIP แต้มสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่ยังคงความเป็นสมาชิกระดับ D’VIP

12. การยกเลิก
      สมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่สมาชิก หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธและหรือยกเลิกดังกล่าว
      หากสมาชิกมีความประสงค์ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Call Center: (02) 876-1213 ต่อ 103

      สมาชิกตกลงและยอมรับว่า
      (1) บริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการยกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นเวลา 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกได้ร้องขอ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการลบหรือทำลายข้อมูล หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ต้องบอกกล่าวไปยังผู้มีส่วนข้องให้ดำเนินการด้วย
           ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากข้อมูลส่วนบุคคลมีปริมาณมากและซับซ้อน โดยหากต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อให้การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
      (2) สมาชิกผู้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ภายในกำหนดเวลา 180 วัน หรือจนกว่าบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

13. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
      13.1 สมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      13.2 สมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การได้รับแต้มสะสมการแลก ของพรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

14. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต
      14.1 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มสะสมจากการเป็นสมาชิก สมาชิกตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
      14.2 กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของสมาชิกหรือที่สมาชิกยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น สมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

15. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
      ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

16. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน
      เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกที่
      แผนกลูกค้าสัมพันธ์  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30)
      Call center โทร (02) 876-1213 ต่อ 103 หรือ 084874-2439  
      Email : customerservice@d-oro.coffee 

      หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
      เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      เลขที่ 714-714/1 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
      Call Center : (02) 876-1213 ต่อ 103
      Email : customerservice@d-oro.coffee   

      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
      เลขที่ 714-714/1 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
      Call Center : (02) 876-1213
      Email : customerservice@d-oro.coffee 

17. ข้อสงวนสิทธิ์
      การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกดิโอโร่ สามารถใช้ได้เฉพาะกับร้านดิโอโร่ประเทศไทยเท่านั้น บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น